Ban Điều Hành

 

Quản Nhiệm 

Ban Giám Hiệu

Hiệu trưởng
 
Thầy Nguyễn Quốc Hiệp
 
Hiệu phó
điện thư: hieupho@daclo.org.au

Thầy Nguyễn Quang Bình
 
Phụ tá Hiệu trưởng (Chuyên Môn)
điện thư: phutacm@daclo.org.au
Cô Nguyễn Thị Thanh Hồng
Phụ tá Hiệu trưởng (Tài Chánh)
điện thư: phutatc@daclo.org.au


Cô Nguyễn Thị Lệ Hằng

Ban Điều Hành

Trưởng chi nhánh POORAKA
điện thư: pooraka@daclo.org.au

Thần Joseph Nguyễn Vĩnh
 
Trưởng chi nhánh SALISBURY

Thầy Mai Văn Thuyên
 
Trưởng chi nhánh ROSEWATER
điện thư: rosewater@daclo.org.au
Cô Nguyễn Thị Mộng Cầm
Ủy Viên Chuyên Môn
Cô Đặng Thị Thu Vân
Ủy Viên SACE
Cô Phạm Thụy Cơ

Ủy Viên An Toàn Trẻ Em
Thầy Nguyễn Quang Bình