Ban Điều Hành

 

Quản Nhiệm 

Ban Giám Hiệu

Hiệu trưởng
 
Thầy Nguyễn Quốc Hiệp
 
Hiệu phó
điện thư: hieupho@daclo.org.au

Thầy Nguyễn Quang Bình
 
Phụ tá Hiệu trưởng
điện thư: phuta@daclo.org.au

Cô Nguyễn Thị Lệ Hằng

 

Ban Điều Hành

Trưởng chi nhánh POORAKA
điện thư: pooraka@daclo.org.au

Thần Joseph Nguyễn Vĩnh
 
Trưởng chi nhánh SALISBURY

Thầy Mai văn Thuyên
 
Trưởng chi nhánh WOODVILLE

Cô Nguyễn Thị Mộng Cầm
 
Trưởng Chuyên môn

Cô Nguyễn Thị Thanh Hồng
 
Phụ Tá Chuyên Môn

Cô Đặng Thị Thu Vân

SACE coordinator
Cô Phạm Thụy Cơ