Ban Giảng Huấn

Ban Giảng Huấn niên học 2018

 

Lớp

Chi Nhánh Salisbury

Chi Nhánh Pooraka

Chi Nhánh Woodville

VLA

Cô 

Cô 

Cô 

VLB

Cô 

Cô 

Cô 

MGA

Cô 

MGB

Cô 

1A

Cô 

Cô 

Cô 

1B

Cô 

Cô 

2A

Cô 

Cô 

Cô u

2B

Cô 

Cô 

3A

Cô 

Cô 

3B

Thầy 

4A

Cô 

Cô 

4B

5A

Cô 

Cô 

5B

Cô 

6A

Cô 

Cô 

6B

7A

Cô 

Cô 

7B

8A

8B

9A

9B

10A

10B

11A

11B

12A

12B