Sơ Đồ Tổ Chức

Điều hành

Trường Việt Ngữ Đắc- Lộ hoạt động dưới sự bảo trợ của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam - Nam Úc (CĐCGVN-NU).

Ban Giám Hiệu (BGH), do Đức Ông Quản Nhiệm bổ nhiệm, trực tiếp điều hành các sinh hoạt của trường. BGH có nhiệm vụ bổ nhiệm hoặc tuyển dụng Ban Điều Hành, các nhân viên và giáo chức.

BGH có nhiệm vụ làm việc trực tiếp với Strategic Policy and External Relations – Department of Education and Child Development (DECD), the Ethnic Schools Association SA Inc. (ESASA) và sở thuế vụ trong các lãnh vực liên hệ.

BGH chịu trách nhiệm trước Đức Ông Quản Nhiệm và báo cáo các sinh hoạt của trường nơi Ban Mục Vụ của CĐCGVN-NU.


Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam/Nam Úc


Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam/Nam Úc được lãnh đạo và coi sóc bởi:

Quản Nhiệm             Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh -Tâm

Ban Mục Vụ (nhiệm kỳ 2015 - 2018)

Chủ Tịch                            Ông Nguyễn Quốc Hiệp

Phó Chủ Tịch (nội vụ)       Ông Nguyễn Hải Thiết   

Phụ Tá                               Ông Nguyễn Quốc Tuấn

Phó Chủ Tịch (ngoại vụ)   Ông Nguyễn Quang Bình 

Phụ Tá                               Ông Phạm Hoàng Anh Tuấn        

Tổng Thư Ký                     Bà Đinh Thị Liên           

Phụ Tá                               Bà Nguyễn Thị Thanh Hồng

Tổng Thủ Quỹ                   Ông Cao Đức Hạnh       

Phụ Tá                               Ông Nguyễn Thái Lan